Regulamin pobytu

Rzymskachata.pl

najmu krótkoterminowego nieruchomości-  Rzymska Chata

z dnia 7 maja 2024 roku

I  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 2. Regulamin obowiązuje Najemcę oraz Użytkownika korzystających z nieruchomości.

 3.  Definicje:

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1933);

 • Najemca – osoba fizyczna (będąca Konsumentem albo Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Stroną Umowy;

 • Nieruchomość – nieruchomość objęta Umową, znajdująca się w miejscowości GRABIANÓW ul. Wrzosowa 106 08-110 Siedlce

 • Poczta e-mail Wynajmującego – rzymskachata@gmail.com; biuro@rzymskachata.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w obiekcie w/w wymienionym ;

Rezerwacja – czynność polegająca na wyborze daty pobytu w nieruchomości przez Najemcę i ewentualnie innych warunków takiego pobytu dokonywana za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego, strony internetowej, poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego, poprzez którą to czynność zostaje zawarta Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na wynajem nieruchomości zgodnie z ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie;

 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Serwis rezerwacyjny – serwis internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online, tj. Booking.com, Novasol.pl itp., za pośrednictwem którego Najemca zawiera z Wynajmującym umowę, zgodnie z ofertą Wynajmującego zamieszczoną w tymże serwisie;

 • Strona internetowa – strona internetowa Wynajmującego dostępna pod adresem: www.rzymskachata.pl

Umowa – zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa cywilnoprawna, na mocy której Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy nieruchomość do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;

     Użytkownik – osoba korzystająca z nieruchomości za zgodą (w tym rozumianą) Najemcy, na warunkach i zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie;

     Wynajmujący – firma SANDMAR Sp. z o.o , NIP 821 263 73 73 będąca  Stroną Umowy.

 1. Regulamin określa:

  1. warunki oraz zasady korzystania z nieruchomości przez Najemcę i/lub Użytkownika;

  2. prawa i obowiązki Wynajmującego oraz Najemcy i/lub Użytkownika związane z korzystaniem z nieruchomości;

  3. warunki oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności przez Najemcę i/lub Użytkownika w związku z korzystaniem z nieruchomości;

  4. warunki, zasady oraz wyłączenia odpowiedzialności Wynajmującego w związku z udostępnieniem Najemcy i/lub Użytkownikowi nieruchomości;

  5. warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wynajmującego w związku z udostępnieniem Najemcy i/lub Użytkownikowi nieruchomości.

 2. Przed dokonaniem rezerwacji Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu w chwili rozpoczęcia korzystania z nieruchomości.

 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji Najemcy przez Wynajmującego oraz wpłacie na rzecz Wynajmującego przez Najemcę kwoty wskazanej w potwierdzeniu dokonania rezerwacji oraz w terminie wskazanym w tymże potwierdzeniu.

 5. Najemca przyjmuje do wiadomości, że najem przewidziany Umową ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych, w związku z czym do stosunku tego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 6. Najemca w dniu zameldowania zobowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości celem przeprowadzenia czynności zakwaterowania, w tym przygotowania wyciągu.

 7. Najemca przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest również treścią regulaminu serwisu rezerwacyjnego, za pośrednictwem, którego dokonał rezerwacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i/lub poszczególnych regulaminów, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, następnie regulaminu serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Najemca dokonał rezerwacji, a w dalszej części postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. aktów, Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego i zastosuje się do wydanych przez niego instrukcji dotyczących wyjaśnienia rozbieżności i rozstrzygających o pierwszeństwie poszczególnych ww. aktów.

 9. Wynajmujący informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maj 2014 roku o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co Najemca niniejszym przyjmuje do wiadomości.

  II Rezerwacja

 1. Rezerwacji nieruchomości można dokonać poprzez:

  1. serwis rezerwacyjny;

  2. stronę internetową;

  3. kontakt telefoniczny;

  4. pocztę e-mail.

 2. W trakcie rezerwacji Najemca zobowiązany jest do podania następujących informacji:

  1. termin pobytu (data zameldowania oraz wymeldowania);

  2. wybrana nieruchomość;

  3. dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail);

  4. liczba osób w nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona przekraczać dopuszczalnej liczby osób wskazanej w ofercie;

  5. planowana godzina przybycia;

  6. usługi dodatkowe.

 3. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, udostępniony przez Najemcę podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty oraz określeniu całkowitej należności.

 4. Najemca dokonujący rezerwacji poprzez serwis rezerwacyjny, zobowiązany jest do dokonania rezerwacji na warunkach oraz zasadach tegoż serwisu.

 5. Najemca dokonujący rezerwacji poprzez stronę internetową, zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej należności wskazanej w podsumowaniu rezerwacji, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w panelu rezerwacyjnym.

 6. Należność za najem nieruchomości obejmuje opłatę za media (centralne ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja) przy założeniu normalnego/standardowego ich zużycia przez Najemcę oraz Użytkowników.

 7. W przypadku anulowania rezerwacji uiszczona należność nie zostanie zwrócona, chyba że z przyczyn niezależnych od Najemcy nie jest możliwe wydanie Najemcy w terminie wynikającym z rezerwacji nieruchomości w stanie zgodnym z przeznaczeniem – jak np. awaria w nieruchomości, błąd systemu rezerwacyjnego czy wycofanie nieruchomości z oferty. Wówczas Najemcy zaproponowany zostanie inny termin pobytu lub możliwość bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji.

 8. W przypadku, gdy Najemca chce wystawienia Faktury VAT za dokonaną płatność powinien o tym poinformować Wynajmującego przed otrzymaniem przez Wynajmującego płatności za najem nieruchomości. Aby otrzymać Fakturę VAT dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przesyłając je na adres poczty e-mail Wynajmującego, bądź wpisując informację w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji. Po zaksięgowaniu wpłaty Wynajmujący wystawi stosowny dokument na wpłaconą kwotę. Fakturę VAT Najemca otrzyma w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty, na podany przez Najemcę adres e-mail.

 9. Wynajmujący może złożyć reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji i jest ona rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych.  

III  Warunki i zakres najmu nieruchomości

 1. Nieruchomość wynajmowana jest na doby. 

 2. Rezerwacji nieruchomości można dokonać na okres co najmniej jednej doby, co również stanowi minimalny czas trwania Umowy. Jeśli Najemca nie określił czasu pobytu wynajmując nieruchomość, przyjmuje się, że została ona wynajęta na jedną dobę.

 3. Doba najmu rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z Umową (zameldowanie) i kończy się o godz. 10.00, w dniu zakończenia pobytu zgodnie z Umową (wymeldowanie).

 4. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej na 4 (słownie: cztery) godziny przed przyjazdem, chyba że Strony uzgodniły inaczej. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu nieruchomości spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

 5. Najemca obowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu nieruchomości z przedstawicielem Wynajmującego.

 6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w zaplanowanym terminie zgodnym z rezerwacją, skrócenia najmu, rezygnacji z rezerwacji, Wynajmujący nie zwraca uiszczonego zadatku i/lub należności, o ile zostały uiszczone przez Najemcę.

 7. Najpóźniej w chwili zameldowania Najemca jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę. 

 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy (z winy Najemcy) lub odmowy wydania nieruchomości i anulowania rezerwacji, bez zwrotu uiszczonej należności, osobom:

  1. nieposiadającym dowodu osobistego, albo innego dokumentu tożsamości;

  2. odmawiającym okazania dowodu osobistego, albo innego dokumentu tożsamości;

  3. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

  4. odmawiającym uiszczenia zapłaty czynszu, kaucji lub innych wymaganych opłat;

  5. zachowującym się agresywnie oraz stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia;

  6. zakłócającym porządek, w tym ciszę nocną.

 9. Wynajmujący może odmówić wydania nieruchomości Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w tym także w razie posiadania nieuregulowanych płatności.

 10. Nieruchomość jest przygotowywana na liczbę osób wskazaną w chwili składania rezerwacji. W przypadku, gdy ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji Wynajmujący ma prawo zażądać dodatkowej proporcjonalnej opłaty lub odstąpić od Umowy.

 11. Przed wymeldowaniem, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych podczas pobytu Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałej szkody w całości.

 12. Za wymeldowanie uznaje się dokonanie przekazania kluczy przedstawicielowi Wynajmującego, który dokonuje odbioru nieruchomości.

 13. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn nieleżących po stronie Wynajmującego, nie uprawnia do żądania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej należności.

 14. Chęć przedłużenia pobytu Najemca zobowiązany jest zgłosić najpóźniej do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego Umową. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi terminami.

 15. Wynajęta nieruchomość nie może być podnajęta lub udostępniona osobie trzeciej do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności. Podnajem, nawet w przypadku uzyskania zgody Wynajmującego, odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Najemcy.

 16. Wynajmujący w ramach najmu nieruchomości nie zapewnia sejfu, przechowalni oraz nie prowadzi depozytu czyli nie odpowiada za rzeczy pozostawione w nieruchomości.

 17. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość przebywania zwierząt domowych pod warunkiem uzyskania zgody Wynajmującego. Jednakże zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach itp.

 18. Nieruchomość posiada parking, który jest bezpłatny dla Najemcy.

IV Kaucja

 1. W przypadku najmu nieruchomości, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do możliwości pobrania kaucji w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jako zabezpieczenie płatności tytułem kar umownych i innych opłat w szczególności przy organizacji imprez okolicznościowych.

 2. Wynajmujący zobowiązują się niezwłocznie, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy oraz opróżnieniu przez Najemcę nieruchomości, jej wydaniu w stanie nie pogorszonym i po wykonaniu przez Najemcę wszelkich innych zobowiązań wynikających z Umowy, zwrócić Najemcy kaucję, bez oprocentowania, z zastrzeżeniem prawa potrącenia z kaucji wszelkich należności nieuregulowanych przez Najemcę i kwot potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Najemcę lub Użytkownika. 

 3. Potrącenia należności Wynajmującego z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód oraz nieosiągniętego potencjalnego przychodu, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

 4. Dla zabezpieczenia płatności tytułem kar umownych i innych opłat, Wynajmującemu przysługuje także prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy znajdujących się w nieruchomości, za wyjątkiem rzeczy niepodlegających zajęciu z mocy prawa.

 5. W przypadku nieprzekazania kaucji jeśli była ustalona przez strony w dniu zameldowania przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Najemcy.

V  Przepisy porządkowe

 1. Najemca i/lub Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania warunków i zasad Umowy oraz Regulaminu;

  2. korzystania z nieruchomości w sposób określony w Umowie oraz Regulaminie, jak również odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu nieruchomości, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji;

  3. korzystania z nieruchomości wyłącznie w celach turystycznych lub wypoczynkowych;

  4. dbania o nieruchomość oraz jej wyposażenie, a także zachowania nieruchomości oraz jego wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku w do stanu w jakim nieruchomość wraz z wyposażeniem została Najemcy wydana;

  5. po zakończeniu stosunku najmu, wydania Wynajmującemu nieruchomości oraz jej wyposażenia w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim wydano nieruchomość i jej wyposażenie Najemcy;

  6. przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa;

  7. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

  8. niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu wszelkich niezgodności nieruchomości lub jej wyposażenia z ofertą Wynajmującego, wszelkich awarii wyposażenia najętej nieruchomości, uszkodzeń w nieruchomości lub jej wyposażeniu, wszelkich awarii instalacji w nieruchomości;

  9. niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach dotyczących nieruchomości lub jej wyposażenia mogących narazić Wynajmującego na szkodę;

  10. należytego zabezpieczenia nieruchomości, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu;

  11. dbania o nieruchomość,

  12. stosowania się do zasad obowiązujących przy sortowaniu odpadów;

  13. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca i/lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność;

  14. do korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się w nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem;

  15. do utrzymywania porządku i czystości w nieruchomości;

  16. zwrotu posprzątanej nieruchomości;

  17. do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;

  18. naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy Najemcy i/lub Użytkownika.

VI Zabrania się Najemcy i/lub Użytkownikowi w szczególności:

 1. palenia wyrobów tytoniowych lub innych substancji (w tym e-papierosów, melasy, świec itp.) w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości( pomieszczenia wyposażone są w czujniki dymu);

 2. korzystania z przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć nieruchomość z eksploatacji i/lub uniemożliwić jej dalszy wynajem;

 3. dokonywania napraw i zmian bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w razie powstania jakiejkolwiek usterki Najemca i/lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, pod rygorem pokrycia ich kosztów;

 4. wynoszenia z nieruchomości znajdujących się w niej rzeczy;

 5. przebywania na terenie nieruchomości osób trzecich, niebędących Najemcą lub Użytkowaniem.

 1. Najemca zobowiązany jest powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

 2. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę baterii, armatury i urządzeń elektrycznych. 

 3. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, Najemca i/lub Użytkownik nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia, z wyjątkiem: komputera, maszynki do golenia, suszarki do włosów, ładowarki do telefonu.

 4. Wynajmujący ma prawo dokonywania inspekcji stanu nieruchomości w trakcie trwania Umowy. W przypadku odmowy okazania nieruchomości lub wykrycia w trakcie inspekcji istotnych szkód niezgłoszonych przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Wynajmującemu lub osobom upoważnionym przez Wynajmującego przysługuje prawo wstępu do nieruchomości celem usunięcia jakichkolwiek awarii występujących w nieruchomości lub jej instalacjach lub w razie uzyskania wiedzy, że nieruchomość jest użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku, gdy Najemcy nie będzie w danym czasie w nieruchomości zostanie on niezwłocznie powiadomiony przez Wynajmującego o konieczności wstępu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną do nieruchomości, celu w jakim wstęp ten się odbywa oraz czasie w jakim wstęp został dokonany. W miarę możliwości Wynajmujący musi zapewnić Najemcy możliwość obecności w trakcie takiego wstępu do nieruchomości, chyba że wstęp, ze względu na szczególną sytuację będzie wymagał natychmiastowej reakcji Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej m.in. poważna awaria instalacji, pożar, zalanie itp.

 6. Wymiana kompletu pościeli i ręczników możliwa jest wyłącznie na życzenie Najemcy, za dodatkową opłatą.

VII  Bezpieczeństwo

 1. W przypadku jakichkolwiek wypadków, urazów lub zagrożenia życia, Najemca zobowiązany jest natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym lub służbami ratowniczymi i przestrzegać ich instrukcji.

 2. Wyposażenie ratownicze, takie jak  gaśnice, oraz inne niezbędne środki bezpieczeństwa, dostępne są na terenie nieruchomości i powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich oznaczeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak tablice ostrzegawcze czy instrukcje umieszczone na terenie nieruchomości.

 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez Najemcę lub Użytkownika.

VIII  Odpowiedzialność

 1. Najemca i Użytkownik solidarnie odpowiadają za wynajętą nieruchomość oraz wszelkie powstałe w trakcie trwania Umowy szkody.

2.  Najemca i Użytkownik solidarnie odpowiadają za wszelkie spowodowane swoim działaniem szkody wynikające z korzystania ze sprzętu udostępnionego np. sauna, balia, grill itd.

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu nieruchomości oraz elementów wyposażenia należy zgłosić przedstawicielowi Wynajmującego bezpośrednio po odbiorze nieruchomości, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy do nieruchomości. Brak dokonania zgłoszenia w ww. czasie zostaje uznane za przyjęcie nieruchomości bez uwag.

 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności przestrzeganie przez Użytkownika postanowień Umowy oraz Regulaminu.

 3. Najemca i/lub Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia szkód powstałych w elementach zewnętrznych i wewnętrznych nieruchomości, jeśli owe szkody wynikają z działań Najemcy i/lub Użytkownika, i nie są to uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 4. Wszystkie koszty usunięcia szkód i naprawy nieruchomości, o których mowa w Regulaminie, będą ustalone w oparciu o ceny rynkowe określonej rzeczy ruchomej/usługi i/lub kosztorys sporządzony przez profesjonalny podmiot, w tym rzeczoznawcę.

 5. Najemca zobowiązuje się – w sytuacji, o której mowa w pkt 6 powyżej – zapłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Wynajmującego.

 6. W ramach odszkodowania Wynajmujący również może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści), w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej od dnia wyłączenia nieruchomości z eksploatacji do dnia, w którym nieruchomość może zostać wynajęta przez Wynajmującego.

 7. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za pobyt zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego poczynione, w tym w szczególności za czyszczenie dywanów, foteli, kanap z sierści lub usuwanie nieprzyjemnego zapachu. Przy tym Najemca zobowiązany jest do sprzątania po zwierzęciu.

 8. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie nieruchomości w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie jej w takim stanie przez cały czas trwania najmu. W razie niewywiązania się Wynajmującego z tego obowiązku, Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu lub w rażących przypadkach wypowiedzieć Umowę.

 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia wniesionego przez Najemcę lub Użytkowników do nieruchomości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia  znajdujących w częściach wspólnych nieruchomości .

 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty, których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę i/lub Użytkownika przepisów prawa. Wszelkie mandaty, opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.

 11. W przypadku obciążenia Wynajmującego karami lub grzywnami za naruszenie przez Najemcę przepisów prawa, Wynajmujący obciąży Najemcę wszelkimi powstałymi w ten sposób należnościami.

 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w nieruchomości. Zwrot rzeczy znalezionych odbywa się na koszt Najemcy. Pozostałe rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia pobytu i po upływie tego okresu owe rzeczy traktuje się jako porzucone z zamiarem wyzbycia się i utylizuje na koszt i odpowiedzialność Najemcy.

 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą powodować jakiekolwiek niedogodności w korzystaniu z nieruchomości tj. m.in. za hałasy, odgłosy, zapachy.

 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.

 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na miejscach postojowych, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe pozostawionych na takich miejscach postojowych, co dotyczy również pojazdów innych niż mechaniczne takich jak m.in. rower, hulajnoga itp.

 16.  Nieruchomość jest monitorowana przez system kamer video przez 24godziny z zewnątrz i w wewnątrz w częściach wspólnych kuchnia i korytarze.

 17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

 18. Osoby małoletnie mogą przebywać w nieruchomości wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

IX Kary umowne

 1. Najemca i/lub Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących kar umownych z tytułu niewłaściwego korzystania z nieruchomości lub szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy i/lub Użytkownika:

 1. palenia wyrobów tytoniowych lub innych substancji (w tym e-papierosów, melasy, świec itp.) w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości – 500,00 zł;

 2. korzystania z przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć nieruchomość z eksploatacji i/lub uniemożliwić jej dalszy wynajem – 500,00 zł;

 3. niedopełnienie obowiązku utrzymania porządku wokół nieruchomości – 500,00 zł;

 4. brak lub uszkodzenie klucza elektronicznego – 500,00 zł;

 5. naruszenie ciszy nocnej – 1.000,00 zł;

Shopping Cart